Disclaimer

Geen aansprakelijkheid

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Wij garanderen echter niet dat de informatie op deze website en de nieuwsberichten volledig en juist is, vrij is van schrijffouten en virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur noch dat de website en de nieuwsberichten foutloos en zonder onderbrekingen functioneren.

U bent verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. U kunt aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit mogelijke schrijffouten, onvolledigheid en/of onjuistheid van informatie op/in de website en de nieuwsberichten, virussen op de website en de nieuwsberichten of het niet correct functioneren van de website en de nieuwsberichten, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van onze leidinggevenden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door auteursrechten, merkenrechten en/of enig ander intellectueel eigendomsrechten.

Alle intellectuele eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. Wij behouden ons deze rechten nadrukkelijk voor. De website en nieuwsberichten en informatie op deze website en in nieuwsberichten mag door u uitsluitend voor eigen gebruik worden gebruikt. Het is u niet toegestaan (delen van) de website en nieuwsberichten en de gegevens op de website en nieuwsberichten, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, behoudens indien en voorzover dit nodig is voor uw eigen gebruik van de website of nieuwsberichten of voorzover dit is toegestaan op grond van de wet.

Gelinkte internetwebsites

Informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, worden niet door ons onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor uw gemak.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Contact

Heeft u vragen over bovenstaand of door gebruik te maken van deze website? Stuur dan uw vraag of opmerking per mail: (mailadres) of vul het formulier in op de contactpagina.