Investeren of juist niet?

Misschien is het voordelig om dit jaar nog te investeren, of om investeringen juist over het jaar heen te tillen. Op die manier kun je optimaal gebruik maken van de investeringsaftrek en betaal je minder belasting. De meest bekende investeringsaftrek is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Voor de KIA moet je minimaal € 2.300 aan investeringen doen. Investeringen tot een bedrag van € 450 tellen niet mee. De KIA geldt zowel voor nieuwe als voor oude bedrijfsmiddelen. Voor sommige bedrijfsmiddelen kun je geen KIA krijgen, zoals grond, woningen en personenauto’s. Denk ook aan de energie- en milieu-investeringsaftrek.

Desinvesteren of juist niet?

Heb je voor jouw investeringen destijds investeringsaftrek genoten? Voorkom dan een desinvesteringsbijtelling. Je krijgt hiermee te maken als je voor een bedrijfsmiddel investeringsaftrek hebt geclaimd. Als je dit bedrijfsmiddel verkoopt binnen vijf jaar na het begin van het jaar, waarin je de aftrek had geclaimd moet je een desinvesteringsbijtelling toepassen. Ook als je binnen die termijn een handeling verricht die met verkoop gelijk te stellen is – bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel overhevelen naar jouw privévermogen – krijgt je met de desinvesteringsbijtelling te maken. Check daarom altijd eerst de investeringsdatum, voordat je tot desinvesteren overgaat.

Verhoging van btw-laagtarief

Het verlaagde btw-tarief gaat per 1 januari 2019 omhoog van 6% naar 9%. Als de tariefsverhoging doorgaat, heeft dat de nodige impact op jouw administratie. Wees daarop voorbereid. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft beloofd dat hij ondernemers niet wil belasten met extra administratieve lasten als gevolg van deze verhoging. De Belastingdienst zal daarom niet naheffen op in 2018 betaalde goederen en diensten die pas in 2019 worden geleverd of verricht. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om concerten en sportevenementen, maar bijvoorbeeld ook om goederen en diensten zoals stukadoor- en schilderwerkzaamheden. Verricht je goederen of diensten die onder het verlaagde tarief vallen dan zou je deze maand voorschotfacturen kunnen versturen die de klanten kunnen betalen, waardoor nog gebruik kan worden gemaakt van het 6%-tarief. Ook het verrichten van vooruitbetalingen is een opties om nu nog het 6%-tarief te hanteren.

Verlaging Energie-investeringsaftrek (EIA)

Het kabinet stelt voor om het aftrekpercentage voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) in 2019 te verlagen van 54,5% naar 45%. De EIA is een extra aftrekpost van de investeringskosten op de fiscale winst bovenop de gebruikelijke afschrijving. Je komt hiervoor in aanmerking als jouw bedrijf investeert in een energiezuinig bedrijfsmiddel dat op de zogenaamde Energielijst staat. Je moet de EIA aanvragen binnen drie maanden na het verlenen van de investeringsopdracht.

De EIA wordt voor een periode van 5 jaar voortgezet. Dit geldt overigens ook voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

BTW-correctie privégebruik auto van de zaak

Je moet als ondernemer of werkgever btw afdragen over de waarde van het privégebruik van de auto van de zaak. Het woon-werkverkeer wordt overigens voor de btw tot het privégebruik gerekend. De BTW-correctie geef je aan in de laatste aangifte van het jaar. De forfaitaire correctie bedraagt 2,7% of 1,5% van de cataloguswaarde (=nieuwwaarde).

Tarief box 1 wordt beperkt tot 2 schijven

Vanaf 2021 worden de tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting beperkt tot 2 schijven: een basistarief van 37,05% en een toptarief van 49,5% voor inkomens meer dan € 68.507.

Anticipeer op minder hypotheekrenteaftrek

Volgend jaar gaan de tarieven in de loon- en inkomstenbelasting omlaag. Het tarief in de tweede en derde schijf gaat van 40,85% zelfs met 2,75% omlaag naar 38,10%. Dat betekent echter ook dat je daardoor minder hypotheekrenteaftrek hebt. De hoogste tariefschijf (belastbaar inkomen vanaf € 68.507) daalt van 51,95% naar 51,75%. Voor deze inkomensgroep heeft dit echter geen effect op de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. De renteaftrek wordt immers voor deze groep al sinds 2014 afgebouwd met 0,5% per jaar. De renteaftrek bedraagt dit jaar nog 49,5% en wordt volgend jaar 49%.

Vanaf 2020 wordt de aftrek van hypotheekrente zelfs versneld afgebouwd met 3% per jaar, zodat vanaf 2023 de aftrek nog maar maximaal 37,05% bedraagt. Je kan ervoor kiezen om dit jaar de hypotheekrente vooruit te betalen, zodat je kan profiteren van een hogere belastingtarief.

Aflossen op uw eigenwoningschuld of niet?

De vermindering van de hypotheekrenteaftrek in de komende jaren is voor jou wellicht aanleiding om af te lossen op jouw eigenwoningschuld. Maar dat is niet altijd voordelig.

Ben je namelijk van plan te verhuizen, dan kun je juist met meer renteaftrekbeperking te maken krijgen. Een eerdere aflossing op jouw hypotheek betekent dan dat jouw renteaftrek voor een nieuwe hypotheek mogelijk wordt beperkt door de werking van de zogenoemde bijleenregeling. Jouw eigenwoningreserve (het verschil tussen de netto verkoopprijs van jouw verkochte woning en jouw hypotheek) is groter door de eerdereaflossing op de eigenwoningschuld. Je wordt geacht deze (grotere) reserve te herinvesteren in jouw nieuwe woning. In zoverre heb je geen renteaftrek voor de nieuwe eigenwoningschuld.

Start afbouw aftrek geen of kleine eigenwoningschuld

Een ander punt waarmee je in dit verband rekening moet houden, is dat de regeling waarbij je geen eigenwoningforfait hoeft bij te tellen bij jouw inkomen als je geen of slechts een kleine hypotheek hebt, vanaf 2019 stapsgewijs in 30 jaar wordt afgeschaft.

Laatste jaar aftrek uitgaven monumentenpanden

Op Prinsjesdag is het streven al aangekondigd om per 1 januari 2019 de fiscale monumentenaftrek definitief te vervangen door een subsidieregeling. Hiervoor is inmiddels een wetsvoorstel aangenomen bij de Tweede Kamer. Dit jaar is dus het laatste jaar waarin je nog de onderhoudskosten aan jouw monumentenpand in aftrek kan brengen in jouw aangifte inkomstenbelasting. De aftrek bedraagt 80% van de betaalde onderhoudskosten. Dit geldt zowel voor monumentenpanden die je als eigen woning in gebruik hebt als voor box-3-panden.

Extra giftenaftrek culturele ANBI

Als donateur van een culturele ANBI kan je in jouw aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Aftrekbare giften aan culturele instellingen worden namelijk voor het bepalen van de giftenaftrek verhoogd met 25%, maar in totaal ten hoogste met € 1.250. Je kunt deze mogelijkheid nog benutten in 2018.

Voorlopige aanslag of teruggaaf laten aanpassen

Verwacht je een wijziging in jouw inkomen of in jouw privéomstandigheden? Of hebt je jouw hypotheek overgesloten naar een hypotheek met een veel lagere rente, waardoor je veel minder renteaftrek hebt? Dan moet je waarschijnlijk jouw voorlopige aanslag of teruggaaf laten aanpassen aan de nieuwe situatie.

Middeling toepassen?

Heb je wisselende inkomens dan kan je middeling toepassen. Je zou nog recht kunnen hebben op een belastingteruggave.

Forfaitaire rendementen box 3 voor 2019

De definitieve forfaitaire rendementspercentages voor de box-3-heffing in 2019 zijn bekendgemaakt (tussen haakjes forfaitair rendementspercentages 2018):

Belastbaar vermogen Forfaitair rendements-percentage
tot € 71.651 1,94% (2,02%)
€ 71.651 tot € 989.737 4,55% (4,33%)
boven de € 989.736 5,60% (5,38%)

Dit betekent een verlaging van de box-3-heffing voor de kleine spaarder, maar grote vermogens zullen juist zwaarder worden belast. Hoe groter jouw vermogen is, des te meer rendement je geacht wordt te maken en dus hoe meer box-3-heffing je moet betalen. Het kan dus verstandig zijn om jouw box-3-vermogen te verlagen. Dat kan bijvoorbeeld door de geplande aankoop van dure goederen die niet tot box 3 worden gerekend (denk aan een auto, boot of kunstwerk), nog dit jaar te doen.

Betaal belastingschulden

Belastingschulden kun je niet aftrekken van jouw vermogen in box 3. Maar betaal je deze schulden vóór 31 december 2018, dan wordt jouw vermogen in box 3 wel lager en bespaar je dus box-3-heffing. Een uitzondering wordt gemaakt voor de verschuldigde erfbelasting. Die schuld is wel aftrekbaar van jouw box-3-vermogen.

 

Beleg in groene beleggingen

Een andere manier om de box-3-heffing te beperken is sparen of beleggen in groenfondsen die de Belastingdienst heeft aangewezen. Deze groene beleggingen zijn namelijk tot een bedrag van € 57.845 (in 2018) vrijgesteld in box 3. Je kunt bovendien gebruikmaken van een heffingskorting van 0,7% van het vrijgestelde bedrag.

Onderzoek de alternatieven

Voor de grotere vermogens betekenen de nieuwe forfaitaire rendementspercentages een belastingverzwaring. Het is daarom zinvol om te kijken of er alternatieven zijn. Zo kun je misschien beter jouw eigenwoningschuld aflossen, of jouw vermogen overbrengen naar een open fonds voor gemene rekening of misschien wel naar een BV? Het is de moeite waard om dit eens te laten uitzoeken.

Tarieven in de vennootschapsbelasting verder omlaag

De tarieven in de vennootschapsbelasting (Vpb) worden verder verlaagd dan op Prinsjesdag werd voorgesteld. Doordat de afschaffing van de dividendbelasting toch niet doorgaat, is er € 1,9 miljard budget vrijgekomen dat in het bedrijfsleven wordt geïnvesteerd. Een deel van dit budget wordt gebruikt om de Vpb-tarieven verder te verlagen dan in de Belastingplannen 2019 al was aangekondigd. In 2021 gaat het lage Vpb-tarief uiteindelijk omlaag naar 15% in plaats van 16% en wordt het hoge Vpb-tarief 20,5% in plaats van 22,25%. Het is dus nog interessanter geworden om winst uit te stellen. Dat kan bijvoorbeeld door een voorziening groot onderhoud of een garantievoorziening te vormen.

Voorkom bijbetaling vennootschapsbelasting

Laat een reële inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2018, zodat je niet een te lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting krijgt opgelegd. Als je na afloop van het jaar vennootschapsbelasting blijkt te moeten bijbetalen, dan loopt je het risico daarover – bij de huidige rentestand – 8% belastingrente in rekening gebracht te krijgen. Laat ook controleren of je over 2018 voldoende vennootschapsbelasting hebt betaald. Misschien doet jouw bedrijf het beter dan je begin 2018 had verwacht en is jouw winst waarschijnlijk hoger. Verzoek dan om een aanvullende voorlopige aanslag.